I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Konferencja_sekcja6

Drukuj
Utworzono: piątek, 31, marzec 2017

Sekcja VI konferencji naukowej organizowanej w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

Już tylko tydzień pozostał do konferencji naukowej zatytułowanej: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Wzmiankowana konferencja rozpocznie się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w janowskim Sanktuarium Maryjnym. Godzinę później odbędzie się uroczyste nadanie imienia Tadeusza Seweryna auli Liceum Ogólnokształcącego. Później pozostanie już tylko „zamienić się w słuch” i zapoznać się z tym, co prelegenci będą mieli do przekazania. Podczas konferencji wygłoszonych zostanie ponad 60 wystąpień, które prezentowane będą w jedenastu sekcjach. W niniejszym artykule zajmiemy się sekcją VI, która odbywać się będzie pomiędzy godziną 12.30 a 14.30 w Janowskim Ośrodku Kultury. Miejscem obrad będzie w tym przypadku Taras Plastyczny, znajdujący się na drugim piętrze Janowskiego Ośrodka Kultury. Organizatorzy składają w tym miejscu serdeczne podziękowania Dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie tej pięknej sali na potrzeby konferencji. Dzięki temu konferencja organizowana w ramach obchodów stulecia janowskiego LO wychodzi poza mury szkolne.

Moderatorem sekcji VI będzie dr hab. Marcin Brocki – Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się on naukowo m.in. kulturowym obrazem ciała, semiotyką kultury, komunikacją niewerbalną, antropologią komunikacji i komunikacją międzykulturową. Jest on reprezentantem instytucji współorganizującej konferencję naukową organizowaną w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Janowie Lubelskim. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest bowiem jedną z siedmiu instytucji naukowo-badawczych, które wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim i Stowarzyszeniem Ad Astra organizują omawianą konferencję naukową.

Jako pierwszy w sekcji VI wystąpi ks. prof. dr hab. Edward Walewander – Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Reprezentowana przez niego Katedra jest kolejnym współorganizatorem wzmiankowanej konferencji, a Ksiądz Profesor wygłosi dodatkowo drugi referat w sekcji VII – o czym przeczytać będzie można w kolejnym artykule. Podczas sekcji VI ks. prof. dr hab. Edward Walewander wygłosi referat zatytułowany Biskup Wincenty Pieńkowski (1786-1863) i jego czasy. Będzie to wystąpienie o pochodzącym spod Modliborzyc jednym z dziewiętnastowiecznych biskupów lubelskich. Warto bowiem w ramach konferencji, której tematem jest m.in. wychowanie, zwrócić uwagę na biografie osób, których – odnosząc się do przysłowia – skorupka (moralności i charakteru) nasiąkała za młodu na terenie Ziemi Janowskiej. To właśnie nade wszystko za sprawą biografii bp. Wincentego a Paulo Pieńkowskiego (który początkowe wychowanie odbierał pod Modliborzycami, a najważniejszy okres jego działalności kościelnej związany był z lubelską stolicą biskupią) patronat nad omawianą konferencją objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski. Zdaniem organizatorów konferencji wypada bowiem na terenie powiatu janowskiego eksponować biografię bpa Wincentego a Paulo Pieńkowskiego. Był i jest on bowiem przykładem wybitnej jednostki wywodzącej się z naszego powiatu, a zasłużonej dla całej Lubelszczyzny. Prowadzenie kościoła lubelskiego w okresie międzypowstaniowym było zadaniem bardzo trudnym, biorąc pod uwagę ówczesne nastawienie władz zaborczych do kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego celowe jest zwracanie uwagi na tą zasłużoną postać.

Kolejne wystąpienie wygłosi o. mgr Marek Miławicki OP (OP to skrót oznaczający Zakon Kaznodziejski, czyli Dominikanów) reprezentujący Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie. Ponad dwa wieki funkcjonowania w naszym Janowie konwentu dominikańskiego bardzo mocno zaznacza się w historii lokalnej, co warto przy każdej okazji przypominać. Referent zajmie się biografią jednego z najbardziej znanych dominikanów pochodzących z Janowa Lubelskiego. Tytuł jego wystąpienia brzmi następująco: „Świątobliwy Wszelaki był rodem z miasta Janowa Ordynackiego”. Życie i twórczość Teofila Sebastiana Wszelakiego (1784-1855). Wspomnieć należy, że spuścizną o. Teofila Sebastiana Wszelakiego jest kilka książek wydanych w XIX w., a przechowywana w krakowskim Archiwum Prowincji Polskiej Zakonu Kaznodziejskiego wersja janowskiej Księgi cudów i łask... pochodzi ze zbiorów właśnie tego dominikanina. Tym samym jeden z najważniejszych dokumentów poświadczających rozwój religijności w Janowie i pątnictwa do Janowa jest bezpośrednio związany z o. Teofilem Sebastianem Wszelakim. W zakonie pełnił on m.in. funkcję prowincjała jak i przeora konwentu lubelskiego i warszawskiego.

Kolejne wystąpienie zatytułowane jest: Ksiądz Dominik Surowski – męczennik z Białej, wygłosi je mgr inż. Jacek Piotrowski – badacz niezależny z Warszawy, a jednocześnie osoba spokrewniona z ks. Dominikiem Surowskim. Referent jest autorem książki zatytułowanej: Ksiądz Dominik Surowski. Męczennik (1905-1942), która została opublikowana w 2012 w Warszawie, a tym samym od lat zajmuje się on biografią tego zasłużonego kapłana. Ksiądz Dominik Surowski uczęszczał tak do działającego przed I wojna światową w Janowie Lubelskim gimnazjum rosyjskiego, jak i do polskojęzycznego Gimnazjum Filologicznego, rocznicę powstania którego obchodzimy w bieżącym roku. Ukończył on Seminarium Duchowne w Lublinie. Ostatnia parafia, na której prowadził działalność duszpasterską znajdowała się w Chełmie. Następnie doświadczał gehenny więziennej zakończonej w 1942 r. w Dachau, gdzie umiera. Przy starym wejściu do janowskiego Liceum Ogólnokształcącego znajdują się tablice upamiętniające nauczycieli i wychowanków janowskiego Gimnazjum i Liceum, w gronie wymienionych znajduje się Dominik Surowski. Wystąpienie mgr inż. Jacka Piotrowskiego, choć poświęcone biografii jednej z ofiar II wojny światowej związanych z dziejami szkoły, będzie swoistym hołdem dla wszystkich nauczycieli i uczniów janowskich szkół, którzy stali się ofiarami II wojny światowej. Niestety wykaz ofiar zamieszczony na tablicy umieszczonej na frontonie gmachu janowskiego Liceum Ogólnokształcącego jest niepełny i należy o tym przypominać. Przykładowo jedno z uzupełnień do wykazu umieszczonego na tej tablicy zawarte będzie w wystąpieniu ks. dr Grzegorza Bzdyraka, które wygłoszone zostanie w sekcji II naszej konferencji.

Kolejne wystąpienie wygłosi ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko reprezentujący Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Jego wystąpienie poświęcone będzie kolejnemu z biskupów wywodzących się spod Modliborzyc, a zatytułowane jest ono: Biskup Józef Drzazga – charakterystyka posługi biskupiej. Wzmiankowany biskup pełnił swą posługę jako ordynariusz warmiński. To po nim na tym biskupstwie zasiadał późniejszy Prymas Polski – Józef Glemp. Poza archidiecezją warmińską działalność bpa Józefa Drzazgi powinna być przypominana nade wszystko na terenie Ziemi Janowskiej, z której się on wywodził. Nie może obyć się w tym miejscu bez podziękowań, bo wystąpienie Dyrektora Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie zawdzięczamy przychylności Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego – Metropolity Warmińskiego. Organizatorzy konferencji dziękują tym samym Księdzu Arcybiskupowi za udzieloną pomoc.

Jako następna referat wygłosi polonistka i archiwistka – s. mgr Michalina Chołaj CSP (skrót CSP definiuje Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek) reprezentująca Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zaprezentuje ona wystąpienie zatytułowane: Matka Tarsycja Stręciwilk – przełożona generalna Sióstr Pasjonistek – ze społeczności powiatu janowskiego. Będzie to wystąpienie prezentujące biografię siostry zakonnej pochodzącej z Dzwoli. Odnotować należy, że Siostry Pasjonistki do 1955 r. prowadziły placówkę w Janowie Lubelskim i tym samym dzieje tej wspólnoty życia konsekrowanego są dość mocno związane z Ziemią Janowską. We wzmiankowanym 1955 r. opuściły one Janów Lubelski, a na ich miejsce przybyło Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Na naszej konferencji zapowiedziały swą obecność członkinie tego zgromadzenia zakonnego, które pochodzą z powiatu janowskiego. Będzie więc okazja wsłuchać się w to: kiedy i jak kierowała Zgromadzeniem Pasjonistek osoba pochodząca z Gminy Dzwola i spotkać się z siostrami zakonnymi wywodzącymi się z naszych stron.

Ostatnie wystąpienie w tym panelu wygłosi dr hab. Wanda Bajor –  Kierownik Katedry Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zaprezentuje ona wystąpienie dotyczące jednej z najbardziej znanych osób zaczynających swą drogę edukacyjną na terenie Ziemi Janowskiej, w Wierzchowiskach. Tytuł jej wystąpienia brzmi: Współczesne zagrożenia ideowe w nauczaniu Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Kim jest i jak wielkie zasługi na polu naukowym i duszpasterskim są udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa nie trzeba raczej przypominać w naszym Janowie, wystarczy tylko wspomnieć, że pełnił on funkcję Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Referentka jest uczennicą Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa, to on był promotorem jej rozprawy doktorskiej.

Na zakończenie wypada dodać, że zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swą wiedzę, do udziału w konferencji naukowej organizowanej w związku z setną rocznicą istnienia w Janowie Lubelskim polskojęzycznego szkolnictwa średniego. W dniu 7 kwietnia 2017 r. zostanie wygłoszonych wiele referatów, warto więc poświecić czas i stać się uczestnikiem tego wydarzenia o charakterze naukowym. Pamiętać bowiem należy, że omawiana konferencja to nie dzieło tylko nasze, ale realizowane jest ono we współpracy współorganizacyjnej z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedrą Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedrą Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Pracownią Historii Oświaty i Wychowania Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie i Zakładem Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skoro środowisko naukowe tak pozytywnie odniosło się do inicjatywy zrealizowania w Janowie Lubelskim przedsięwzięcia o charakterze naukowym, to chyba warto by jak najszersza grupa mieszkańców Ziemi Janowskiej skorzystała na tym – czerpiąc coś dla siebie z „naczyń pełnych wiedzy”.

                                               Komitet organizacyjny konferencji

 

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

 

Thursday the 30th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.